POLITYKA PRYWATNOŚCI

W  celu  realizacji  obowiązków  nałożonych  na  administratorów  danych  osobowych  w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – MP-MEDIA informuje, że: W  przypadku  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych,  Administratorem  Państwa  danych osobowych jest MP_MEDIA Sabina Staruch z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy  ul. Kontrewers 12A, NIP 8661589560, REGON: 101310337. Mogą  Państwo  skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@mp-media.pl Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać (w tym także poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych) w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu  kontaktu - odpowiedzi  na  Państwa  pytania  lub  wątpliwości  ujęte  w formularzu kontaktowym oraz przetwarzania danych, w zakresie wyrażonej zgody, w tym danych innych niż wymagane przepisem prawa w toku rekrutacji (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. A RODO);

2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MP-MEDIA, np. realizacja dostaw asortymentu, wystawienie  faktury  lub  rachunku,  rozliczenia  i  prowadzenie  dokumentacji księgowo-podatkowej, przechowywanie dokumentacji dot. Centralnego Rejestru Operatora, przetwarzanie w zw. z rekrutacją i zatrudnieniem,  w  szczególności  w  zakresie  danych  takich  jak:  imię,  nazwisko, dane kontaktowe (podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. w celu wykonywania umowy, której stroną jest przedsiębiorca indywidualny albo inna osoba, lub w celu podjęcia na żądanie tego przedsiębiorcy/osoby działań przed i po zawarciu umowy (podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP-MEDIA, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności, zapewnienie bezpieczeństwa osób, obszarów, obiektów MP-MEDIA, marketingu produktów i usług MP-MEDIA(podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1 lit. f wz w. zpkt. 47 z d. ostatnie preambuły RODO);

5. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP-MEDIA, tj. weryfikacji Państwa wiarygodności - polegającej na realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu,  w trakcie wykonywania umowy. Jeśli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr faxu, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest MP-MEDIA oraz oraz podmioty współpracujące z MP-MEDIA, w szczególności dostawcy usług księgowych oraz IT.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby MP-MEDIA, w formie wiadomości e-mail na adres:  biuro@mp-media.pl  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do żądania od MP-MEDIA dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie sprawy dotyczące RODO prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych,  Pana Michała Koralewskiego na adres: poczta@mkoralewski.pl.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informujemy ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) - celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy - przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).

POLITYKA COOKIES

  1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
  3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu: świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
  4. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.
  5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: niezbędne (wymagane do włączenia podstawowych funkcji tej witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowanie preferencji zgody. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika), funkcjonalne ( pomagają w wykonywaniu określonych funkcji, takich jak udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie opinii i inne funkcje stron trzecich).
  6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
  7. ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.: a) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl ; b) Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;
    c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  8. użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

STARVAC
Klimatyzacja Wentylacja Pompy ciepła

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 4 lok. 22

+48 603 37 00 73 (biuro) +48 42 237 33 73 (biuro) +48 573 67 73 78 (serwis)

biuro@starvac.pl

serwis@starvac.pl

Na skróty

Strona główna

O nas

Oferta

Kontakt

Dane rejestrowe firmy

MP-MEDIA Sabina Staruch

95-100 Zgierz, ul. Kontrewers 12 A

NIP: 8661589560

REGON: ​101310337

IBAN: PL 88 1050 1461 1000 0097 2154 3206

Kod BIC SWIFT: ​INGBPLPW