Czym jest Centralny rejestr operatorów (cRo)?

C​entralny Rejestr Operatorów (CRO) – wcześniej : Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych – inaczej F-gazów (do dnia 31 stycznia 2018 r. 3 kg substancji kontrolowanych i 3 kg F-gazów) został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) i następnie zmodyfikowany w celu dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy j.w. (Dz. U. z 2020 poz. 2065), zwanej dalej Ustawą. Centralny Rejestr Operatorów jest prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego wyznaczony jako wyspecjalizowana jednostka w art. 17 Ustawy.

W Centralnym Rejestrze Operatorów są gromadzone w postaci elektronicznej Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów został określony:

Jakie urządzenia podlegają rejestracji w bazie CRO?

Urządzenie musi spełnić wszystkie z poniższych warunków:

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej https://dbcro.ichp.pl/register .

kto jest operatorem?

Operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 8 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. W praktyce operatorem jest użytkownik lub ewentualnie właściciel urządzenia , czy też podmiot zarządzający obiektem, w którym urządzenie się znajduje. Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.
Dla potrzeb CRO termin ”urządzenie” obejmuje :

  1. stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła
  2. agregaty chłodnicze zamontowane na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zdefiniowanych w Art. 2 pkt 26 i 27 Rozporządzenia 517/2014
  3. rozdzielnice elektryczne zdefiniowane w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 517/2014
  4. urządzenia zawierające F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
  5. obiegi Rankine’a zdefiniowane w Art. 2 pkt 34 Rozporządzenia 517/2014
  6. stacjonarne urządzenia będące systemami ochrony przeciwpożarowej

Dla urządzeń 1-5  zakłada się Karty Urządzenia, a dla urządzeń (6) - karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Karty zakłada się obecnie jedynie dla urządzeń zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 Rozporządzenia 1005/2009 lub 5 ton CO2 eq lub więcej F-gazów zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 517/2014.

Administrator konta Operatora

Administratorem konta danego Operatora może być właściciel firmy/gospodarstwa, osoba uprawniona do reprezentacji firmy widniejąca w KRS lub BIP albo osoba, która od poprzednio wymienionych posiada pełnomocnictwo do pełnienia funkcji Administratora danego konta w bazie.

ZACZNIJMY WSPÓŁPRACĘ.
UMOWA Z PEŁNOMOCNICTWEM.

Dzięki podpisniu umowy możemy wspomóc Cię w obowiązkach wynikających z ustawy F-GAZowej. Nasi specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami.

POBIERZ WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Jakie są terminy kontroli szczelności dla urządzeń zawierających F-gazy?

Wymagana częstotliwość dokonywania kontroli szczelności dla urządzeń zawierających F-gazy według Rozporządzenia (UE) 517/2014
*nie dotyczy rozdzielnic elektrycznych

Ilość f-gazów w jednym obiegu w tonach CO₂ eq Bez zainstalowanego systemu wykrywania wycieków
Z zainstalowanym systemem
wykrywania wycieków
Poniżej 5 ton CO₂ eq (lub poniżej 10 ton CO₂ eq dla urządzeń hermetycznie zamkniętych) Kontrola szczelności nieobowiązkowa (nie ma obowiązku zakładania karty w CRO) Kontrola szczelności nieobowiązkowa (nie ma obowiązku zakładania karty w CRO)
Od 5 ton CO₂ eq ale mniej niż 50 ton CO2 eq Raz na 12 miesięcy Raz na 24 miesiące
Od 50 ton CO₂ eq ale mniej niż 500 ton CO₂ eq Raz na 6 miesięcy Raz na 12 miesięcy
Od 500 ton CO₂ eq lub więcej System wykrywania wycieków-obowiązkowy
Jeśli nie ma zainstalowanego systemu wykrywania wycieków-Raz na 3 miesiące
Raz na 6 miesięcy
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

STARVAC
Klimatyzacja Wentylacja Pompy ciepła

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 4 lok. 22

+48 603 37 00 73 (biuro) +48 42 237 33 73 (biuro) +48 573 67 73 78 (serwis)

biuro@starvac.pl

serwis@starvac.pl

Na skróty

Strona główna

O nas

Oferta

Kontakt

Dane rejestrowe firmy

MP-MEDIA Sabina Staruch

95-100 Zgierz, ul. Kontrewers 12 A

NIP: 8661589560

REGON: ​101310337

IBAN: PL 88 1050 1461 1000 0097 2154 3206

Kod BIC SWIFT: ​INGBPLPW